• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6

INFORMACIÓN Ó USUARIO

Atención ó Cliente

Ampliar

ATENCIÓN Ó CLIENTE

A EMPRESA pon a disposición da clientela unha liña telefónica ou páxina web para efecfuar consultas, queixas, suxestións e reclamacións, que serán rexistradas nos rexistros de R-83/1 informe de non conformidade (Ver P-83/1 Xestión de non corformidades).

Ademais poderán dirixirse persoalmente ás instalacións da empresa, comunicarlle as súas inquedanzas aos / as acompañantes ou a través lo libro de reclamacións que teñen á súa disposición no vehículo

Todas as comunicacións serán atendidas e respondidas tras o seu estudo polo / a responsable do sistema ou pola propia dirección nun prazo de 3 días.

Os rexistros derivados destas comunicacións arquivaranse xunto co informe de non conformidade correspondente.

As suxestións de servizos que expón a clientela son analizadas e atendidas, na medida do posible, polo / pola resposable do Sistema / Dirección, téndose en conta a dispoñibilidade dos medios e de recursos, así como a súa utilización máis eficiente.PAUTAS DE ATENCIÓN O CLIENTE EN SITUACIÓNS ESPECIAIS


PERSOAS EN CADEIRA DE RODAS:

• Para dirixirnos a elas, situémonos de fronte e á mesma altura, a ser posible sentados / as.

• Se descoñecemos o manexo da cadeira, pregutémoslle á persoa usuario como podemos axudarlle.

• Dirixámonos sempre á persoa que vai en cadeira de rodas e non ao / á seu / súa acompañante.PERSOAS CON DISCAPACIDADE NA FALA:

• Procuraremos no pórnos nerviosos / as cando se dirixan a nós.

• Tratemos de comprender, sabendo que o ritmo e a pronuncia son distintos aos acostumados.

• Se non comprendemos o que nos din, convén facerllo saber para que utilice outra maneira de comunicarnos o que desexa.

• Non aparentemos comprender se non foi así.PERSOAS CON LIMITACIÓNS NA COMPRESIÓN:

• Sexamos naturais e sinxelos / as na nosa maneira de falarlle.

• Respondamos ás súas preguntas, asegurándonos de que nos comprenderon.

• Salvo por cuestións intelectuais, tratémolas de acordo coa súa idade cronolóxica.

• Limitemos a axuda ao necesario, procurando que se desenvolvan soas no resto das actividades.

• Facilitemos a súa relacion con outras persoas.PERSOAS CON ALTERACIÓNS NO COMPORTAMENTO:

• Sexamos discretos / as no contacto con persoas afectadas de discapacidades para as relacións persoais.

• Evitemos situacións que poidan xerar violencia como discusións ou crítcias.

• Tratemos de comprender a súa situación, facilitando a súa participación en todas as actividades.PERSOAS CON DISCAPACIDADE NA VISIÓN:

• Identifiquémonos ao dirixirnos a elas.

• Se lles ofrecemos ou indicamos algunha cousa, describámoslles de que se trata e en que lugar exacto se atopa.

• Se precisan a nosa axuda, ofrezámoslles o brazo e camiñemos lixeiramente por diante.

• Advirtámolas dos posibles obstáculos que atopen ao seu paso.

• Non as deixemos soas, sen comunicárllelo antes.PERSOAS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA:

• Dirixámonos a elas cando nos esten ollando, evitando facelo se se atopan de costas.

• Se non coñecemos a lingua de signos, falémoslle amodo e claramente, co rostro ben iluminado.

• Verifiquemos que comprenderon o que lles tratamos de comunicar.

• En caso de moita dificultade, podemos escribir aquilo que queremos decirlles.PERSOAS CON MULETAS E BASTÓNS:


• Axustemos o noso paso ao seu.

• Evitemos os posibles empuxóns.

• Axudémoslles se teñen que transportar obxectos ou paquetes.

• Non as separemos das súas muletas.PERSOAS DE TALLA BAIXA ( ANANISMO) :

• Non prexulgue a capacidade intelectual dunha persoa con ananismo pola súa imaxe; habitualmente trátase de xeito infantil á persoa de talla baixa porque se asocia cun neno ou nena.

• Sabemos que é unha das minusvalías asociadas ao lúdico, chistoso e cómico: borre esta idea da súa mente, xa que non é esta a realidade das personas que padecen hipocrecemento ( ananismo ).

• Disminuiremos a velocidade, xa que o tamaño das pernas dunha persoa con ananismo podería dar lugar a unha lonxitude de paso inferior ao seu.